Tekst str.:

Skogkultur

Skogbruket har i snart 100 år hatt som langsiktig mål å produsere et stadig større tømmervolum ved økt investering i skogkultur og fornuftig skjøtsel. Dette målrettede arbeidet har over tid doblet produksjonen i de norske skoger, men har også medført et endret skogsbilde.

En fin planteplass sikrer en god start for det nye treet.
En fin planteplass sikrer en god start for det nye treet

Planting

Etter hver flatehogst blir det normalt plantet nye trær omgående. Unntaket er når forholdene tilsier at nye trær kan etableres på egenhånd; naturlig foryngelse.
I Fritzøe Skoger forynges det årlig ca 2 000 da. Det settes ut ca
200 000 granplanter. Hovedsesongen for dette arbeidet er så tidlig som mulig på våren, og noe på høsten i de høyereliggende områder.
 

Grunnlaget for det som skal høstes i fremtiden, må skapes i dag.
Grunnlaget for det som skal høstes i fremtiden må skapes i dag

Ungskogpleie

Ungskogpleie er et viktig tiltak i skogbruket. Det er denne jobben som skaper framtidsskogen og tar vare på mangfoldet. Gjennom ungskogpleie skal det fristilles et riktig antall gode trær av det beste treslaget. Disse skal stå jevnest mulig på feltet.

Tiltaket må ofte utføres et par ganger i perioden hvor trærne er fra to til åtte meter høye.

I Fritzøe Skoger utføres ungskogpleie på ca 3 000 da årlig.

 

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.