Tekst str.:

Fritzøe Skoger idag

Markedet for tømmer til masse- og trelastindustrien er internasjonalt. De enkelte lands kostnadsnivå på arbeidskraft, kapital og avgifter påvirker i sterk grad tømmerleverandørens konkurranseevne. I tillegg kommer naturgitte forutsetninger som treslag, veksthastighet og klima. Norsk skogbruk er råstoffprodusent i et høykostland - det er ingen god situasjon, og krever omstilling og nytenking.

En løpende rasjonalisering av skogsdriften på alle områder gjennom de siste 10 årene har vært helt nødvendig. I dag drives 98 prosent av kvantumet i Fritzøe Skoger fullmekanisert.  


Skogkultur og skogskjøtsel

Skogbruket har i snart 100 år hatt som langsiktig mål å produsere et stadig større tømmervolum ved økt investering i skogkultur og fornuftig skogskjøtsel. Dette målrettede arbeid har over tid doblet produksjonen i de norske skoger, men har også medført et endret skogsbilde.
 
Biologisk mangfold

Mange arter av planter og dyr påvirkes av skogbruket. Det er derfor viktig å skape en balansert utnyttelse av skogen, slik at økonomiske, biologiske og sosiale verdier blir ivaretatt. Dette krever registrering og planer for flerbruk av arealene. Registrering av miljøkvaliteter, dokumentasjon av planleggingsrutiner, gjennomføring, oppfølging og avvikshåndteringer er meget omfattende og tidkrevende. Fritzøe Skoger oppfyller markedets krav til bærekraftig skogbruk ved sitt sertifiseringsprogram - en forutsetning for avsetning av tømmeret. 
  
Verneverdige arealer

Med de vedtak som er fattet vil 32,5 kvadratkilometer eller 5,8 prosent av Fritzøe Skogers areal være vernet, som del av offentlige verneplaner. Selv om skogene i århundrer har vært råstoff for en stor tømmerforbrukende industri, og derfor vært hugget hardt, finnes områder av stor verneverdi. På kart fra 1800-tallet fremgår at disse områdene ble hogget i perioden 1880 til 1900. Skognaturen er dynamisk, og etter nye hundre år vil det nok dukke opp andre forslag til vernetiltak.

Vinterstemning fra områdene rundt Årum

Store friluftsområder

Eiendommens beliggenhet nær befolkningskonsentrasjoner i nedre Telemark og Vestfold byr på mange utfordringer og muligheter. Eiendommen får betydelige inntekter gjennom planmessig forvaltning av jakt og fiske, samtidig som mange mennesker får anledning til å dyrke sin hobby i et varierende friluftsområde. Elgjakten har størst økonomisk betydning, mens de mange fiskevann har flest brukere.

To alpinanlegg og Vestfold fylkesanlegg for langrenn ligger på eiendommen. Turfolket har over 400 kilometer merkede løyper tilgjengelig. Løypene merkes og ryddes i samarbeid mellom fem turistforeninger, skilag og historielag. Deler av skogsbilveinettet er åpent for trafikk og fører frem til parkeringsanlegg for både sommer og vintertrafikk.


Fremtidutsikter

Fritzøe Skoger har en gjennomsnittlig avstand fra skog til havn eller industri på kun 40 kilometer. Denne relativt korte avstanden fra skog til kunde er et viktig konkurransefortrinn ved leveranse av virke til treforedling eller som råstoff til produksjon av fornybar energi, som vil bli et nytt og viktig produkt fra Fritzøe Skoger. 

I tillegg til tømmer inneholder skogen forekomster av mineraler, grus og stein, inklusive betydelige forekomster av larvikitt. Utvikling av eiendommens arealer for et bredt spekter av aktiviteter - fra boligbygging til fritidsaktiviteter - er en utfordring som byr på nye muligheter.

Les om Fritzøeparken:
https://www.fritzoeparken.no/

     Bilderesultat for fritzøehus
 
 
 
Løyperapport
Vindfjellsamarbeidet oppdaterer jevnlig løyperapporten:
www.vindfjellsamarbeidet.no
 
 
 Industriveien 24, 3748 Siljan
Org. nr. 915 257 909
   
 Kontoret har ikke fast åpningstid.
       Ved behov for besøk, kontakt aktuell medarbeider for avtale.